آدولف ADOLF

آدولف ADOLF

نام سگ: آدولف    ADOLF جنسیت: نر      MALE تاریخ تولد: 9/DEC/2016 نام پدر: ایس      ACE نام مادر: موکا      MOCHA رنگ: شکلاتی    CHOCOLATE نام صاحب: هومن حسینی       HOOMAN HOSEINI شهر: بندرعباس   BANDAR ABBAS شماره میکروچیپ:...
آرگاندا ARGANDA

آرگاندا ARGANDA

نام سگ: آرگاندا     ARGANDA جنسیت: نر      MALE تاریخ تولد: 10/MAY/2016 نام پدر: سزار      SEZAR نام مادر: هانا        HANA رنگ: تایگر        TIGER نام صاحب: ارسلان اسدالهی    ARSALAN ASADOLLAHI شهر:  اصفهان     ESFAHAN شماره میکروچیپ:...
هانا HANA

هانا HANA

نام سگ: هانا    HANA جنسیت: ماده       Female تاریخ تولد:     10/MAY/2016 نام پدر: سزار      SEZAR نام مادر: هانا       HANA رنگ: قهوه ای     BROWN نام صاحب:  محمدرضا خاندانی     MOHAMMADREZA KHANDANI شهر: کرمان     KERMAN شماره میکروچیپ:...
شلبی SHELBY

شلبی SHELBY

نام سگ: شلبی     SHELBY   جنسیت: نر    MALE   تاریخ تولد: 9/DEC/2016   نام پدر: ایس     ACE نام مادر: موکا      MOCHA رنگ: قهوه ای      BROWN   نام صاحب: مرتضی ضابطی   MORTEZA ZABETY   شهر: تهران     TEHRAN   شماره میکروچیپ:...