نام سگ: آدولف    ADOLF

جنسیت: نر      MALE

تاریخ تولد: 9/DEC/2016

نام پدر: ایس      ACE

نام مادر: موکا      MOCHA

رنگ: شکلاتی    CHOCOLATE

نام صاحب: هومن حسینی       HOOMAN HOSEINI

شهر: بندرعباس   BANDAR ABBAS

شماره میکروچیپ: 785*********364