نام سگ: آرگاندا     ARGANDA

جنسیت: نر      MALE

تاریخ تولد: 10/MAY/2016

نام پدر: سزار      SEZAR

نام مادر: هانا        HANA

رنگ: تایگر        TIGER

نام صاحب: ارسلان اسدالهی    ARSALAN ASADOLLAHI

شهر:  اصفهان     ESFAHAN

شماره میکروچیپ: 787**********364