تکیلا و هیوا

هردو حاصل تلفیق دو اسطوره باشگاه ایرانپیتبول یعنی:

Rembo x Onyx

هستند و خط خونی آنها دقیقا مشابه میباشد

برای همین برسی جامع آنها را در قالب یک پست برای شما عزیزان قرار دادیم

بخوانید و لذت ببرید

وقتی چنین قهرمانانی در خط خونی وجود دارد حرفی برای گفتن باقی نمیماند

 Gr.ch IronKid 7xW R.O.M

Gr.ch Lyolik 5xW 1xD POR

Ch The Machine 4xW 1xLG

Gr.ch MayDay 5xW ROM

Gr.ch Yello 6xW R.O.M

Gr.ch ziro 5xW D.O.Y.  POR

ایران پیتبول اولین و تنها دارنده امریکن پیتبول‌های شجره دار در کشور