نام سگ:   مکسی              MAXI

 

جنسیت:  نر                     MALE

 

تاریخ تولد:                 22/JAN/2017

 

نام پدر:        جک                      JACK

نام مادر:     کیتی                    KAITY

نام صاحب:   مهرداد حافظی                 MEHRDAD HAFEZI

 

رنگ:  شکلاتی        CHOCOLATE

 

شهر:            ساوه              SAVE

 

شماره میکروچیپ:   781*********364