نام سگ: هانا    HANA

جنسیت: ماده       Female

تاریخ تولد:     10/MAY/2016

نام پدر: سزار      SEZAR

نام مادر: هانا       HANA

رنگ: قهوه ای     BROWN

نام صاحب:  محمدرضا خاندانی     MOHAMMADREZA KHANDANI

شهر: کرمان     KERMAN

شماره میکروچیپ: 789*********364