نام: پپسی                   Pepsi

پدر: ایس                       ACE

مادر: موکا                  Mocha

تاریخ تولد:     2016/Dec/09

رنگ:   قهوه‌ای            Brown

جنسیت:  نر                Male 

نام صاحب: پریا کشوری           Paria Keshvary

شهر: تهران                   Tehran

نژاد: American Pitbull Terrier

شماره میکروچیپ: 784*********364