نکته‌ی بسیار مهم:
متاسفانه در میان اشتباهات بسیار رایج راجع به نژاد “امریکن پیت بول تریر” شاهد یک سوءتفاهم بسیار بزرگ
هستیم که خیلی ها فکر میکنند امریکن پیتبول با پیتبول فرق داره و ما دو یا چند نوع یا نژاد مختلف تحت تاثیر این
نام‌ها داریم.
به هیچ وجه چنین چیزی وجود نداره و نام کامل این نژاد “امریکن‌پیت‌بول‌تریر” میباشد و هیچگونه دسته بندی، نوع و
نژاد‌های مختلفی از قبیل “پیتبول‌تریر_امریکن پیتبول_ پیتبول” وجود ندارد و استفاده‌ی ما از این نام‌ها و کلمات صرفا
برای راحتی در گفتار میباشد همانند اسم نژاد “ژرمن شپهرد که برای راحتی در گفتار “ژرمن” گفته میشود.
برای رفع این قبیل سوءتفاهمات و اشتباهات حتما در آینده پست‌های بیشتری خواهیم گذاشت.

WWW.IRANPITBULL.COM