1 American Pitbull Terrier
2 American Staffordshire Terrier
3 StaffordShire Bull Terrier
4 American Bully

 
اینها ۴ عضو اصلی و فراوان در خانواده بولی تایپ ها هستن که اغلب مردم به اشتباه همه رو به اسم پیت بول  میشناسن.

متاسفانه اغلب پرورش دهندگان بی اطلاع این نژادهارو با هم میکس کرده و هم از ارزش نژادی و هم از کاربرد این نژادها به شدت کم میکنه.

هرنژادی در جایگاه خودش و با اصالتی که داره ارزشمند هستش.