کایلو حاصل تلفیق هامر و کیتی

 

هامر پسر پرژن‌باک1xW و هیوا 1xW

کیتی دختر تورنادو 1xW و فندق

در واقع تلفیقی آتشی صورت گرفته که برسی آن خالی از لطف نیست

با کمترین توجه میتوان خط خونی توله‌های تولید شده را اینگونه معرفی کرد:

Gr.Ch MachoBuck/Gr.Ch.Ironkid/Gr.Ch.Golden king,Kid

این سه قهرمان هرکدام میتوانند معرف یک خط خونی جداگانه باشند

اما در واقع خونشان در رگ‌ این توله‌ها جاریست