توله پیتبول های فروخته شدی سری قبل

به زودی از مادر همین توله پیت بول ها توله های جدید دنیا میان.

امریکن پیتبول تریر های اصیل را فقط از ما بخواهید

۲