فلیکس

دیگر ماده وارداتی مجموعه ایرانپیتبول

با شجره بسیار قوی از نسل بزرگترین و نامدارترین پیتبول‌های تاریج جهان

این دختر جذاب فعلا آخرین عضو وارداتی مجموعست تا در آینده تصمیمات جدیدی بگیریم

آنالیز خط خونی فلیکس